Md. Nazmush Shakib

Md. Nazmush Shakib

“Dreamer-Thinker -Storyteller -Writer -Researcher -Economist” @treasury fund manager @fx trader ##Website: www.economaven.com